جاکاتالوگی تریبون دار هم به عنوان میز سمپل و هم به عنوان جای کاتالوگ و بروشور استفاده میشود.
این محصول تاشو و داخل کیف قرار میگیرد.