کاتالوگ استند 

کاتالوگ استند (جاکاتالوگی) برای قراردادن کاتالوگ ، بروشور و ... در نمایشگاه ها ، همایش ها و ... استفاده میشود.
در انواع مختلف با نصب آسان و قابل حمل ارائه میشوند.